Piedāvājam tālākizglītības programmas gan juristiem, gan ikvienam interesentam

Profesionālā pilnveide zvērinātiem advokātiem

Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte zvērinātiem advokātiem piedāvā apgūt tālākizglītības programmu „Profesionālā pilnveide zvērinātiem advokātiem. Aktuālākie tiesību jautājumi”.

Programmas mērķis ir celt zvērinātu advokātu profesionālo meistarību atbilstoši zvērināta advokāta profesijas prasībām ārpus Latvijas Universitātes akreditētas studiju programmas, ir ne tikai teorētiski, bet arī praktiski pētīt, analizēt un diskutēt par aktuāliem tiesību jautājumiem.

Kurss aptver jautājumus, kas attiecas uz aktualitātēm kā materiālajās, tā procesuālajās tiesībās. Tādēļ šajā studiju kursā tiek aplūkotas aktualitātes, kas skar civiltiesību, krimināltiesību, kriminālprocesa, administratīvo tiesību, konstitucionālo tiesību, starptautisko tiesību, kā arī tiesību teorijas jautājumus. Kursa ietvaros, ņemot vērā zvērinātu advokātu profesijas prasības, tiek pievērsta pastiprināta uzmanība aktuāliem praktiskajiem tiesību aspektiem.

Programma tiek īstenota sadarbībā ar Latvijas Zvērinātu advokātu padomi.

Kursa apjoms: 16 stundas

Tālākizglītība Augstākās tiesas tiesnešiem un tiesnešu palīgiem

Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte Latvijas Republikas Augstākās tiesas tiesnešiem un tiesnešu palīgiem piedāvā apgūt tālākizglītības programmu "Tālākizglītība Augstākās tiesas tiesnešiem un tiesnešu palīgiem. Aktuālākie tiesību jautājumi".

Programmas mērķis ir pilnveidot Augstākās tiesas tiesnešu un tiesnešu palīgu profesionālo meistarību atbilstoši tiesnešu un tiesnešu palīgu profesijas prasībām ārpus Latvijas Universitātes akreditētas studiju programmas ne tikai teorētiski, bet arī praktiski pētīt, analizēt un diskutēt par aktuāliem tiesību jautājumiem. Kurss aptver jautājumus, kas attiecas uz aktualitātēm kā materiālajās, tā procesuālajās tiesībās.

Programmas apguves gaitā tiek aplūkotas aktualitātes, kas skar civiltiesību, civilprocesa, krimināltiesību, kriminālprocesa, administratīvo tiesību, konstitucionālo tiesību, starptautisko tiesību, kā arī tiesību teorijas jautājumus. Kursa ietvaros, ņemot vērā Augstākās tiesas tiesnešu un tiesnešu palīgu pienākumu specifiku, tiek pievērsta pastiprināta uzmanība aktuāliem praktiskajiem tiesību aspektiem.

Programma tiek īstenota sadarbībā ar Augstāko tiesu.

Kursa apjoms: 16 stundas

Tālākizglītība prokuroriem

Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte prokuroriem piedāvā apgūt tālākizglītības programmu "Aktuālākie tiesību jautājumi prokuroriem".

Programmas mērķis ir pilnveidot prokuroru profesionālo meistarību atbilstoši prokurora profesijas prasībām ārpus Latvijas Universitātes akreditētas studiju programmas ne tikai teorētiski, bet arī praktiski pētīt, analizēt un diskutēt par aktuāliem tiesību jautājumiem. Kurss aptver jautājumus, kas attiecas uz aktualitātēm kā materiālajās, tā procesuālajās tiesībās.

Programmas apguves gaitā tiek aplūkotas aktualitātes, kas skar civiltiesību, civilprocesa, krimināltiesību, kriminālprocesa, administratīvo tiesību, konstitucionālo tiesību, starptautisko tiesību, kā arī tiesību teorijas jautājumus. Kursa ietvaros, ņemot vērā prokuroru pienākumu specifiku, tiek pievērsta pastiprināta uzmanība aktuāliem praktiskajiem tiesību aspektiem.

Programma tiek īstenota sadarbībā ar Latvijas Prokuroru biedrību.

Kursa apjoms: 16 stundas

Apmācību kurss prokurora amata kandidātiem

Studiju kursa mērķis ir pilnveidot prokurora amata kandidātu profesionālo meistarību atbilstoši iepirkuma “Mācību pakalpojumi prokurora amata kandidātiem” prasībām ārpus Latvijas Universitātes akreditētas studiju programmas. Kurss aptver jautājumus, kas attiecas uz vispārējām zināšanām tiesībās, kā arī krimināltiesībām un kriminālprocesu. Kursa ietvaros, ņemot vērā prokuroru pienākumu specifiku, tiek pievērsta pastiprināta uzmanība aktuāliem praktiskajiem tiesību aspektiem.

Kursa apguves rezultātā tiek iegūtas papildu kompetences no teorētiskā un no praktiskā aspekta, kas ir nozīmīgi prokurora amata kandidātu zināšanu un prasmju paaugstināšanai.

Kursa apjoms: 44 stundas

Tālākizglītība Militārās policijas Izmeklēšanas dienesta izmeklētājiem

Programmas mērķis, nolūkā pilnveidot izmeklētāju profesionālo meistarību atbilstoši izmeklētāja profesijas prasībām ārpus Latvijas Universitātes akreditētas studiju programmas, ir ne tikai teorētiski, bet arī praktiski pētīt, analizēt un diskutēt par aktuāliem tiesību jautājumiem. Kurss aptver jautājumus, kas attiecas uz aktualitātēm kā materiālajās, tā procesuālajās tiesībās. Tādēļ šajā studiju kursā tiek aplūkotas aktualitātes, kas skar krimināltiesību, kriminālprocesa, kriminālistiku un operatīvās darbības un teoriju. Kursa ietvaros, ņemot vērā izmeklētāju pienākumu specifiku, tiek pievērsta pastiprināta uzmanība aktuāliem praktiskajiem tiesību aspektiem.

Kursa apguves rezultātā tiek iegūtas papildu kompetences par aktuāliem tiesību jautājumiem no teorētiskā un no praktiskā aspekta, kas ir nozīmīgi izmeklētāju zināšanu un prasmju paaugstināšanai.

Kursa apjoms: 16 stundas

Tālākizglītība Iekšējās drošības biroja izmeklētājiem

Studiju kursa mērķis, nolūkā pilnveidot programmas klausītāju profesionālo meistarību atbilstoši nodarbinātības jomas prasībām ārpus Latvijas Universitātes akreditētas studiju programmas, ir ne tikai teorētiski, bet arī praktiski pētīt, analizēt un diskutēt par aktuāliem tiesību jautājumiem. Kurss aptver jautājumus, kas attiecas uz aktualitātēm tiesību teorijā un metodē, kā arī krimināltiesību jomas materiālajās un procesuālajās tiesībās. Tādēļ šajā studiju kursā tiek aplūkotas aktualitātes, kas skar krimināltiesību, kriminālprocesa, tiesību teorijas un metodes jautājumus. Kursa ietvaros, ņemot vērā klausītāju nodarbinātības jomas specifiku, tiek pievērsta pastiprināta uzmanība aktuāliem praktiskajiem tiesību aspektiem.

Kursa rezultātā tiek iegūtas papildu kompetences par aktuāliem tiesību jautājumiem no teorētiskā un no praktiskā aspekta, kas ir nozīmīgi programmas klausītāju zināšanu un prasmju paaugstināšanai.

Kursa apjoms: 32 stundas

Tālākizglītība ikvienam interesentam

Pēc interesentu pieprasījuma esam gatavi izstrādāt tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmas, kā arī nolasīt atsevišķus kursus vai lekcijas interesentu saistošajā tiesību nozarē.

Papildu informācija:
Tālrunis: 67034729
E-pasts: juridiskatalakizglitiba@lu.lv
Adrese: Raiņa bulv.19, Rīga, LV-1586