Atzinumu sniegšana un pētījumu izstrāde

Kārtība Juridiskās tālākizglītības un profesionālās pilnveides centra organizēto atzinumu sniegšanai un pētījumu izstrādei

 

1. LU Juridiskās fakultātes Juridiskās tālākizglītības un profesionālās pilnveides centrs, turpmāk – Centrs, uzsāk organizēt atzinumu sniegšanu un pētījumu izstrādi tikai tad, ja privāto tiesību juridiskā vai fiziskā persona, turpmāk – Pasūtītājs, ir:

1.1. iesniedzis Centra direktoram adresētu iesniegumu, ar kuru izsaka vēlmi saņemt individuāla LU Juridiskās fakultātes akadēmiskā personāla locekļa vai katedras sagatavotu atzinumu vai izstrādātu pētījumu par individualizētu un detalizēti formulētu, bet abstraktu tiesību jautājumu;

1.2. Pasūtītājs un Centra direktors ir vienojušies par atzinuma vai pētījuma saturu, Pasūtītāja nododamo informāciju vai materiāliem, autoriem, izmaksām un termiņu atzinuma sniegšanai vai pētījuma izstrādei. Ja Pasūtītājs nav norādījis, lai pētījumu vai atzinumu sagatavo noteikts zinātnieks vai zinātnieku grupa, tad Centra direktors, iepriekš informējot Pasūtītāju, pētījuma izstrādei vai atzinuma sagatavošanai pieaicina zinātnieku, zinātnieku grupu vai katedru pēc saviem ieskatiem;

1.3. Centrs ir sagatavojis un Pasūtītājs ir pilnībā apmaksājis rēķinu par atzinuma sagatavošanu vai pētījuma izstrādi;

1.4. Pasūtītājs Centram vai tā piesaistītajam zinātniekam, zinātnieku grupai vai katedrai ir nodevis nepieciešamo informāciju vai materiālus, par kuriem Pasūtītājs ar Centra direktoru vienojušies 1.2.punktā noteiktajā kārtībā.

2. Centrs nesniedz juridisko palīdzību vai konsultācijas, bet organizē tikai tādu pētījumu vai atzinumu sagatavošanu, kuros aplūkoti abstrakti juridiski jautājumi, tiesību normu satura vai iespējamās piemērošanas aspekti.

3. Pētījumu vai atzinumu autoriem jāsniedz atbildes uz Pasūtītāja iesniegumā norādīto pētāmo tiesību jautājumu objektīvi, viņus nesaista Pasūtītāja vēlmes attiecībā uz pētījuma vai atzinuma rezultātiem.

4. Centrs, tā piesaistītie LU Juridiskās fakultātes zinātnieki, izstrādājot pētījumus vai sagatavojot atzinumus, ievēro Latvijas Republikas Zinātniskās darbības likumu, Latvijas Republikas Autortiesību likumu, Latvijas Zinātņu akadēmijas apstiprināto Zinātnieka ētikas kodeksu un citus normatīvos aktus.

5. Pētījuma vai atzinuma autori ir tiesīgi izmantot savu argumentāciju un secinājumus, kas pausti atzinumā vai pētījumā savā turpmākajā zinātniskajā darbībā, nodrošinot, ka tieši vai netieši netiek izpausta informācija par konkrētās lietas  apstākļiem.

Papildu informācija:
Tālrunis: 67034729
E-pasts: juridiskatalakizglitiba@lu.lv
Adrese: Raiņa bulv.19, Rīga, LV-1586